TƯ TƯỞNG CỦA JOHN DEWEY VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC

Abstract

John Dewey (1859-1952) là nhà triết học tiêu biểu của nước Mỹ, người đặt nền móng cho triết lý giáo dục Mỹ thế kỷ 20. Triết lý giáo dục của ông là sự vận dụng tinh thần của chủ nghĩa thực dụng trong giáo dục. Ông gọi đó là một triết học kinh nghiệm. Theo ông, nội dung giáo dục chính là nội dung dạy và nội dung học, chúng cung cấp hành trang cho các thành viên xã hội. Giá trị của nội dung giáo dục thể hiện ở ý nghĩa mà chúng mang lại cho cuộc sống của học sinh, vì thế nhà giáo cần chuyển tải nội dung đó sao phù hợp với kinh nghiệm, nhu cầu và năng khiếu của mỗi học sinh; hiểu rõ sự phát triển kinh nghiệm của học sinh; bên cạnh đó, cần nhận thức rõ giá trị của từng môn học; vai trò của giải trí trong học tập. Đây là những tư tưởng có giá trị tham khảo cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3395