ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ BÀI PHÁT BIỂU “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - NHÌN TỪ THỰC TIỄN VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN

Abstract

Trong bài viết, chúng tôi dựa vào những nguyên lý chung nhất của lý thuyết phân tích diễn ngôn phê phán để tìm hiểu những đặc điểm ngôn ngữ của bài phát biểu chính trị này với mục đích khám phá các mối quan hệ giữa hệ tư tưởng, thái độ của người nói với ngôn ngữ qua đó thấy được làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh ngôn ngữ trong quá trình sử dụng.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3397