CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC NÔNG HỘ Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tín dụng chính thức (TDCT) là hình thức tín dụng được tổ chức theo luật định của quốc gia bao gồm các ngân hàng nhà nước, ngân hàng tư nhân, hợp tác xã tín dụng và một số hình thức khác (theo Frank Ellis). Đây là nguồn vốn vay được các hộ gia đình ở khu vực nông thôn Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh với nhu cầu ngày càng cao. Vì thế, nhu cầu TDCT đã trở thành đối tượng thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học trong thời gian gần đây. Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi tập trung phân tích và xác định các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhu cầu TDCT của các nông hộ ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhu cầu TDCT của các hộ nông dân ở trên địa bàn huyện Quảng Điền khá cao và mục đích vay vốn chủ yếu tập trung cho hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi (chiếm 68,92%). Theo kết quả phân tích hồi quy, nhu cầu TDCT của nông hộ chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố thuộc về điều kiện nội tại của hộ, trong đó các nhân tố: trình độ văn hóa của chủ hộ, số lượng lao động thường xuyên, tài sản thế chấp và hoạt động ngành nghề có tác động cùng chiều đến nhu cầu TDCT.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3399