SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUEST, CONQUEST ĐỂ PHÂN TÍCH ĐỀ THI TỰ LUẬN

Abstract

Trong bài báo này, tác giả xin được trình bày kết quả việc phân tích đề thi Tuyển sinh văn bằng 2 môn Xác suất thống kê dựa trên Mô hình lý thuyết hồi đáp (IRT) với sự hỗ trợ của phần mềm Quest và Conquest. Hai phần mềm này không chỉ cho chúng ta biết những con số cụ thể chính xác, nhanh chóng mà còn giúp cho người sử dụng có thể thấy trực quan về đặc điểm đề thi, câu hỏi thi và năng lực của thí sinh cũng như mối quan hệ giữa các yếu tố này dưới dạng văn bản và đồ thị.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8.3400