THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Abstract

Phát triển giáo dục đào tạo là điều kiện phát huy nguồn lực con người, là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc Đảng ta đã nhất quán coi “con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”(1). Song để đối phó với những áp lực đang ngày càng gia tăng của các tệ nạn xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần, phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3551