PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH Ở TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Abstract

Kinh doanh dịch vụ du lịch (DVDL) là kinh doanh sản phẩm vô hình của ngành kinh tế du lịch, một ngành có tính “mở”, phức tạp và nhạy cảm cao. Từ kết quả nghiên cứu về sự phát triển DVDL ở tỉnh Thừa Thiên-Huế những năm qua cho thấy: các loại hình DVDL có sự phát triển mạnh; dịch vụ cơ bản ngày càng được đầu tư phát triển, cải tiến và hiện đại hóa; dịch vụ bổ sung tiếp tục hình thành, góp phần làm phong phú, hoàn thiện hệ thống dịch vụ; chất lượng DVDL đã có sự quan tâm, chú trọng đầu tư hướng đến thõa mãn tối ưu nhu cầu của du khách theo những thị trường nhất định. Tuy nhiên, kết quả nhiên cứu cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, thách thức đối với phát triển DVDL ở tỉnh Thừa Thiên-Huế trong giai đoạn sắp tới.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3553