TỔ CHỨC VIỆC XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH LOGIC PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Abstract

Sự phát triển ngôn ngữ, óc quan sát, khả năng nhận ra cái bản chất trong các hiện tượng, cũng như sự phát triển tư duy logic cho HS đều nhằm mục đích phát triển trí tuệ HS. Để phát triển trí tuệ HS, GV cần phải tổ chức các hoạt động nhận thức phù hợp với khả năng nhận thức của HS nhưng ở mức độ cao hơn. GV phải luôn có kế hoạch rèn luyện để HS có thể tự lực hoạt động nhận thức có kết quả và hoạt động với tốc độ ngày càng nhanh. Vì vậy, cần phải có một công cụ hỗ trợ cho việc trực quan hóa các hiện tượng để HS quan sát và tìm ra cái bản chất của các hiện tượng. Công cụ đó chính là máy vi tính (MVT). MVT hỗ trợ biểu diễn thông tin, còn HS thì quan sát những diễn biến trên màn hình để thu nhận thông tin và tham gia vào quá trình xử lí thông tin. Trong quá trình tổ chức các hoạt động nhận thức, GV phải tổ chức các hoạt động sao cho HS có thể tự lực thực hiện những thao tác tư duy. Để phát triển trí tuệ cho HS, GV tổ chức các hoạt động nhận thức thông qua tiến trình logic phát triển trí tuệ HS với sự hỗ trợ của MVT.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3554