MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ GIẢNG DẠY TỪ VỰNG THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG ÂM HÁN-VIỆT ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TIẾNG TRUNG QUỐC

Abstract

Âm Hán-Việt đóng một vai trò quan trọng đối với sinh viên Việt Nam khi học tiếng Hán. Chính sự tương đồng về ngữ âm, ngữ nghĩa và ngữ dụng giữa nhiều âm Hán-Việt, từ Hán-Việt và từ Hán đã mang lại nhiều thuận lợi cho sinh viên trong giai đoạn đầu học tiếng Hán, thế nhưng chính âm Hán-Việt cũng là bất lợi không nhỏ cho sinh viên ở các giai đoạn học tập tiếp theo. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi tiến hành phân tích những điểm giống nhau và khác nhau về ngữ âm, ngữ nghĩa và ngữ dụng giữa âm Hán-Việt và từ Hán. Phân tích những chuyển di tiêu cực do âm Hán-Việt của sinh viên khi học tiếng Hán. Trên cơ sở đó để đưa ra một số kiến nghị về giảng dạy từ vựng cho sinh viên để góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Hán cho sinh viên không chuyên.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3555