NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 TỈNH BÌNH ĐỊNH

Abstract

Năng lực cạnh tranh (NLCT) của doanh nghiệp là vấn đề luôn được các nhà quản trị quan tâm. Bài viết nhằm mục tiêu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty trong ngành chế biến gỗ - Công ty cổ phần lâm nghiệp 19 tỉnh Bình Định. Dựa trên việc phân tích các yếu tố cạnh tranh thuộc môi trường bên ngoài và bên trong công ty, qua đó xác định mức độ tác động của từng nhân tố đến NLCT của Công ty. Sử dụng phương pháp nhân tố khám phá kết hợp với ước lượng mô hình hồi quy đa biến, đã khám phá được 7 nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài công ty và 5 nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên trong công ty có ảnh hưởng đáng kể đến năng lực cạnh tranh của Công ty. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các doanh nghiệp trong ngành cũng như các nhà quản lý tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ ở Việt Nam nói chung.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3557