VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC PHẦN “TỪ TRƯỜNG” VẬT LÍ 11 THPT

Abstract

Lý thuyết kiến tạo đề cao vai trò chủ động của người học. Tri thức được tạo nên một cách tích cực bởi chủ thể nhận thức chứ không phải tiếp thu một cách thụ động từ bên ngoài. Điều đó hoàn toàn phù hợp với quan điểm dạy học đổi mới của nước ta hiện nay là dạy học tập trung vào người học, vì người học. Nội dung bài báo giới thiệu qui trình tổ chức dạy học kiến tạo và vận dụng qui trình vào dạy học một số kiến thức trong phần từ trường Vật lí 11 THPT.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3558