HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Abstract

Trên đà phát triển của thế giới, việc mở rộng các quan hệ, hợp tác giữa các quốc gia là đòi hỏi tất yếu của quá trình hội nhập. Các tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể của Tư pháp quốc tế cũng vì thế mà tăng nhanh, các bên thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài ngày càng nhiều hơn. Chính vì vậy, nhu cầu công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam luôn đặt ra, điều đó đòi hỏi phải hoàn thiện các quy phạm pháp luật quốc gia về công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài cho phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, trong bài viết này tác giả sẽ chỉ ra một số bất cập của pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài để từ đó góp phần sửa đổi những quy phạm chưa phù hợp trong pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3560