HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUA THỰC TIỄN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ TỈNH LÀO CAI

Abstract

Trong cơ cấu bộ máy chính quyền địa phương ở nước ta, Hội đồng nhân dân (HĐND) có một vị trí hết sức quan trọng. Bởi lẽ HĐND được xác định là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra [2]. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động của HĐND chưa thực sự mang lại hiệu quả và đã thể hiện nhiều bất cập đặc biệt là HĐND cấp huyện. Chính vì vậy, năm 2008 Quốc Hội đã ra Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 không tổ chức HĐND huyện, quận và phường ở một số tỉnh và thành phố. Qua hơn ba năm thực hiện chính quyền cấp huyện không có HĐND, một số địa phương được lựa chọn để thi điểm đã có những tổng kết, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm bổ sung thực tiễn phục vụ cho việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Để thấy được kết quả đạt được và hạn chế như thế nào thì tác giả sẽ tìm hiểu việc thí điểm ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Lào Cai từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chính quyền địa phương.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3564