THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO NGUỒN NHÂN LỰC VỀ NGOẠI NGỮ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SÁU TỈNH BẮC TRUNG BỘ

Abstract

Bài viết nêu lên tổng quan chung về 6 tỉnh Bắc Trung bộ (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa): địa lý, dân số, khu kinh tế trọng điểm, văn hóa, tài nguyên nhân văn, thực trạng nguồn nhân lực, độ tuổi lao động, trình độ chuyên môn, trong đó chỉ rõ đặc thù của từng tỉnh (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa), định hướng phát triển kinh tế- xã hội chung của 6 tỉnh; thực trạng phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực ngoại ngữ nói riêng và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ của các doanh nghiệp có quan hệ với nước ngoài. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực về  ngoại ngữ cho các doanh nghiệp 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3565