BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC LIỆU PHỤC VỤ DẠY HỌC Ở TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC HUẾ

Abstract

Công tác quản lý học liệu là một nội dung quan trọng trong quản lý của Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế. Trước thực tế công tác quản lý học liệu phục vụ dạy học ở Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên trong giai đoạn mới. Hướng đến mục đích trên, bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng công tác quản lý học liệu phục vụ dạy học ở Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học ở Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3568