THỰC TIỄN TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ Ở THỪA THIÊN HUẾ THEO TINH THẦN CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Abstract

Để thực hiện những nhiệm vụ đã được đề ra trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đòi hỏi phải bổ sung, hoàn thiện pháp luật về tranh tụng trong phiên tòa hình sự. Vì thế, tác giả đã tìm hiểu thực tiễn tranh tụng tại phiên tòa hình sự ở Thừa Thiên Huế. Sau những năm cải cách tư pháp, phiên tòa hình sự ở Tòa án các cấp đã có nhiều tiến bộ, đạt được những kết quả nhất định, chất lượng tranh tụng được nâng cao, đảm bảo sự công bằng, dân chủ. Bên cạnh những mặt đạt được thì phiên tòa hình sự cũng còn một số điểm hạn chế trong việc đảm bảo chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Điều cần thiết để nâng cao chất lượng tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp là phải tìm ra những giải pháp hoàn thiện.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3570