GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC HUẾ

Abstract

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một công tác quan trọng trong quá trình dạy học, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo. Tại Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế, kiểm tra, đánh giá và quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên dẫu có nhiều nỗ lực, đổi mới với nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn chưa đáp ứng xu hướng giáo dục hiện nay, đặc biệt là đối với phương thức giáo dục từ xa. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế theo hướng tích cực hóa hoạt động dạy học.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3572