ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở THỪA THIÊN HUẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Abstract

Công tác đào tạo, bồi dư­­ỡng công chức hành chính và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu quan trọng trong tiến trình đổi mới, tạo bước đột phá để thay đổi và kiện toàn năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, cần phải có một hệ thống văn bản pháp quy đồng bộ; có nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tốt theo vị trí việc làm, theo ngạch bậc. Ngoài ra, cần kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ năng lực, tình độ và có phương pháp sư phạm tốt. 

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.3745

References

  1. Báo cáo số 81-BC/BTCTU ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tổ chức tổng kết 5 năm công tác đào tạo bồi dưỡng 2011 - 2015
  2. Bảng thống kê công tác đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2010 đến 2015 của Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế;
  3. Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
  4. Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.