Sinh viên Đánh giá Hiệu quả Dạy học: Nhận thức và Thực tế từ phía Giáo viên và Sinh viên Ngành tiếng Anh tại Đại học Huế

Abstract

Việc sinh viên đánh giá hiệu quả việc dạy học (SETE) là một lĩnh vực tế nhị được các nhà quản lý, giáo viên, cũng như sinh viên đại học quan tâm, bởi vì SETE thường được xem là có tác động vào chất lượng dạy học của toàn cơ sở, sự hiệu quả của từng học phần, và ngay cả động cơ học tập của sinh viên. Bài báo này tường trình những kết quả tìm thầy từ một nghiên cứu về nhận thức và sự thực hiện SETE của 37 giáo viên và 131 sinh viên hệ cao học và cử nhân ngành lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh tại một trường đại học miền trung Việt nam. Kết quả cho thấy rằng việc thực hiện SETE là cần thiết cho cả một cơ sở đại học, và việc thực hiện này đã không đi đôi với nhận thức, cũng như có sự khác biệt giữa ý kiến của GV và SV ở một số lĩnh vực của SETE. Kế tiếp, bài báo trình bày kết quả của việc điều tra thực tế ý kiến của SV đối với hai học phần được giảng dạy. Cuối cùng là phần hàm ý với một số đề nghị cụ thể giúp việc thực hiện SETE tại môi trường đại học được hiệu quả hơn.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4163