TỪ CHÍNH SÁCH DINH ĐIỀN ĐẾN QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC (1957- 1963)

Abstract

Từ khi lên nắm quyền ở miền Nam Việt Nam, thành lập chế độ Việt Nam Cộng hòa, Ngô Đình Diệm dưới sự hỗ trợ của Mỹ đã thực hiện hàng loạt các kế hoạch bình định nông thôn miền Nam, trong đó chính sách dinh điền, khu trù mật và ấp chiến lược, đây là những chính sách đóng vai trò quan trọng hàng đầu và được chính quyền Ngô Đình Diệm xem là chìa khóa cho chiến thắng trước các lực lượng cách mạng miền Nam. Trong giai đoạn từ năm 1957 đến cuối năm 1963, Mỹ - Diệm đã từng bước thực hiện kế hoạch thiết lập các khu dinh điền, khu trù mật và cuối cùng là quốc sách ấp chiến lược với âm mưu tách quần chúng nhân dân ra khỏi lực lượng cách mạng, thực thi kế hoạch “tát nước bắt cá”, những chính sách này được thực hiện qua nhiều giai đoạn với nhiều thủ đoạn thâm độc đã gây nhiều khó khăn cho cách mạng miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4164