ĐẶC ĐIỂM CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH TRÊN BÌNH DIỆN CẤU TRÚC NGHĨA BIỂU HIỆN

Abstract

                                                                

             Tóm tắt. Bài viết bàn về vấn đề câu đảo ngữ tiếng Anh xét trên bình diện cấu trúc nghĩa biểu hiện thông qua các quá trình chuyển tác từ góc nhìn của ngữ pháp chức năng hệ thống MAK. Halliday. Kết quả khảo sát được thuyết giải như là cơ sở để nhận diện câu đảo ngữ tiếng Anh trong các cấu trúc chuyển tác được biểu hiện qua các quá trình như quá trình vật chất, quá trình tinh thần, quá trình quan hệ, quá trình tồn tại và quá trình phát ngôn, nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quan về các mô hình đảo ngữ trong tiếng Anh và xác định cách sử dụng chúng một cách hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày.

Abstract. The article mentions the inversion in English in term of reflective function through transitivity processes under the look of functional grammar. The result of survey is explained as the base to recognize the patterns of English inversion through transitivity processes such as material process, mental process, relational process, existential process and verbal process, in order to help English learners have an overview of the patterns of inversion in English and determine its usages more effectively in daily communication.


https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4166