QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Abstract

Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên (GV) đòi hỏi vừa phải đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế bồi dưỡng của GV. Phù hợp với các yếu tố cơ sở của chương trình, có các bước xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học của GV trung học phổ thông (THPT) gồm: i) Phân tích yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông đối với GV và thực tế nhu cầu bồi dưỡng năng lực dạy học của GV THPT; ii) Xác định các tiêu chí năng lực dạy học của GV THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; iii) Xác định các mô đun kiến thức tương ứng với từng loại tiêu chí năng lực dạy học của GV THPT; iv) So sánh, đối chiếu với chương trình đào tạo cử nhân để chọn lọc các mô đun cần bồi dưỡng; v) Tổ hợp các mô đun kiến thức đã được lựa chọn thành chuyên đề bồi dưỡng; vi) Xây dựng đề cương chuyên đề. Kết quả đã xây dựng được một danh mục chuyên đề bồi dưỡng nâng cao năng lực  dạy học GV THPT đáp ứng các yêu cầu đề ra.
https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4168