PHONG CÁCH VÀ PHONG CÁCH TƯ DUY – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỐT YẾU

Abstract

 Khái niệm phong cách và phong cách tư duy được đề cập rất nhiều trong các công trình nghiên cứu gần đây. Bài viết này, trên cơ sở của các công trình nghiên cứu trước đó, cố gắng nhận diện chính xác nội hàm khái niệm phong cách và phong cách tư duy. Trong đó, tập trung làm rõ bản chất, những yếu tố cấu thành của phong cách tư duy dưới góc nhìn khoa học, gợi mở một số vấn đề có tính chất phương pháp luận nhằm rèn luyện phong cách tư duy khoa học.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4171