QUẢNG NAM TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG KHỞI NGHĨA VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI NĂM 1916 Ở TRUNG

Abstract

Tóm tt: Cuc khi nghĩa Vit Nam Quang phc hi (VNQP hi) Trung K năm 1916 là mt trong nhng s kin tiêu biu nht trong thi k đu tranh chng Pháp đ giành li đc lp cho dân tc Vit Nam. Trong cuc vn đng khi nghĩa này, Qung Nam là mt trong ba đa bàn chính (Qung Nam, Qung Ngãi, Tha Thiên - Huế) trong công cuc chun b và t chc lãnh đo, tiến hành khi nghĩa. Bài viết s góp phn làm sáng t vn đ này.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4174