VAI TRÒ CỦA VIỆT MINH NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐỐI VỚI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Ở THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

 

TÓM TẮT

 

Bài viết tập trung làm sáng tỏ vai trò của Mặt trận Việt Minh Nguyễn Tri Phương đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Thừa Thiên Huế trên các khía cạnh: Giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ, thống nhất các tổ chức Việt Minh; lợi dụng tổ chức Thanh niên xã hội, "Việt Minh hóa" Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế; chớp thời cơ và lãnh đạo nhân dân tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi; vận động vua Bảo Đại thoái vị, trao quyền quản lí đất nước cho Mặt trận Việt Minh.

Từ khóa: Vai trò của Mặt trận Việt Minh Nguyễn Tri Phương, Mặt trận Việt Minh Nguyễn Tri Phương, Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Thừa Thiên Huế.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4176