YẾU TỐ HÒA GIẢI TRONG NHÓM SỬ THI DĂM GIÔNG

Abstract

Yếu tố hòa giải xuất hiện khá nhiều trong nhóm sử thi Dăm Giông. Chúng được biểu hiện bằng nhiều cách thức khác nhau như giao lưu, kết nghĩa, hôn nhân,... Sự xuất hiện yếu tố hòa giải trong nhóm sử thi Dăm Giông có thể do lịch sử, đặc điểm xã hội của người Bahnar trên khu vực Tây Nguyên hoặc do ảnh hưởng của bí tích hòa giải Kitô giáo và tín ngưỡng truyền thống của người Bahnar. Yếu tố hòa giải đã ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nhân vật anh hùng và nội dung, nghệ thuật của nhóm sử thi.

 

Từ khóa: sử thi, Dăm Giông, bí tích, hòa giải, hôn nhân, nội dung, nghệ thuật, tín ngưỡng.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4177