Những xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam

Abstract

Mục đích của bài báo là trình bày tổng quan về các khuynh hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam. Trên cơ sở tập hơp kết quả từ các nghiên cứu ứng dụng trong bối cảnh Việt Nam, bài báo mô tả ba xu hướng ứng dụng, bao gồm dạy và học dựa vào máy tính, dạy và học dựa vào trang mạng và dạy và học trực tuyến. Bài báo cũng đề cập đến hai nhận định về các xu hướng ứng dụng có liên quan đến hai đặc trưng cơ bản của ba xu hướng trên đây, bao gồm tính cập nhật của các ứng dụng và quy mô của xu hướng.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4179