GÓP PHẦN TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG TRONG PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỒ CHÍ MINH

Abstract

Tóm tắt: Phương pháp luận Hồ Chí Minh, chính là kết quả của việc vận dụng sáng tạo phương pháp biện chứng trong tư duy triết học phương Đông và phương Tây với phương pháp biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây là một phương pháp luận riêng, mang đậm dấu ấn và phong cách của Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, việc nghiên cứu tư tưởng biện chứng trong phương pháp luận của Người có ý nghĩa vô cùng to lớn, là cơ sở để chúng ta giải quyết những vấn đề của thực tiễn của đất nước, nhất là trong bối cảnh thực tiễn đầy biến động, có những diễn biễn khó lường trước được.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11.4181