CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN HÀNH VI XIN PHÉP VÀ HỒI ĐÁP GIÁN TIẾP TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH

Abstract

Nghiên cứu các phương thức biểu hiện hành vi xin phép và hồi đáp gián tiếp trong tiếng Việt và tiếng Anh để tìm ra những đặc trưng trong cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng và cách thức tư duy thể hiện trong hành động ngôn từ của hai ngôn ngữ; Việt và Anh. Các kết quả nghiên cứu về các phương thức biểu hiện hành vi xin phép và hồi đáp gián tiếp trong tiếng Việt và tiếng Anh là nền tảng cần thiết trong việc dạy và học tiếng Anh với tư cách là một ngoại ngữ với những người Việt Nam học tiếng Anh.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6A.4591
PDF (Vietnamese)
PDF (Vietnamese)

References

 1. Falla, T. & David, P. (2007), Solutions Upper - Intermediate Students' book,
 2. OxfordUniversity Press.
 3. Hanman, Joyce (2000). Death of Caren Silkwood, Oxford University Press.
 4. James, P. D. (1992). The children of Men, Peguin books.
 5. Liz and John Soars (2004), New Headway Intermediate, Oxford University
 6. Press.
 7. Nguyễn Công Hoan (1996). Truyện ngắn tập 1, NXB Văn học.
 8. Earnest Hemingway (1952), The old man and the sea.
 9. Phùng Quán (2011). Tuổi thơ dữ dội, NXB Văn học.
 10. Trần Chi Mai (2005), Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến
 11. trong tiếng Anh (liên hệ với tiếng Việt), Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường
 12. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.
 13. Siriwong Hongsawan (2010), Nghiên cứu đối chiếu hành vi bác bỏ trong tiếng
 14. Thái và tiếng Việt, Luận án Tiến sĩ ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã
 15. hội và Nhân văn, Hà Nội.