Mô hình Khu Kinh tế - Quốc phòng ở Tây Nguyên

Abstract

Trải qua gần nửa thế kỉ đảm nhận nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng – an ninh trên vùng đất chiến lược Tây Nguyên, các đơn vị quân đội như Binh đoàn 15, Binh đoàn 16,… đã tạo dựng nên hệ thống khu Kinh tế - Quốc phòng trải dài theo tuyến biên giới giáp Lào và Campuchia. Khu Kinh tế - Quốc phòng tại Tây Nguyên là mô hình đặc thù thể hiện phương thức hoạt động mà các đơn vị quân đội chuyên xây dựng kinh tế trên địa bàn này đã linh hoạt triển khai nhằm thích nghi, vững vàng bám trụ và đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra theo từng giai đoạn lịch sử. Bài viết tập trung làm rõ một số điểm riêng biệt của khu Kinh tế - Quốc phòng ở Tây Nguyên so với các địa bàn khác trong cả nước. 

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5262
PDF (Vietnamese)