CHƯƠNG TRÌNH “ẤP CHIẾN LƯỢC” CỦA MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (1962 – 1963)

Abstract

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã sử dụng nhiều chiến lược chiến tranh khác nhau hòng tiêu diệt cách mạng miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam. Trong giai đoạn 1961 – 1965, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” được triển khai với trọng tâm là thực hiện “quốc sách” ấp chiến lược với mục tiêu dồn dân, lập ấp chiến lược, cô lập nhân dân với phong trào cách mạng.  Ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, việc dồn dân lập ấp chiến lược được tiến hành trên quy mô lớn, với nhiều phương thức và thủ đoạn khác nhau. Bài viết này đề cập đến quá trình Mỹ và chính quyền Sài Gòn thiết lập hệ thống ấp chiến lược ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5263
PDF (Vietnamese)