QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO CỦA ẤN ĐỘ VỚI MALAYA DƯỚI THỜI THỦ TƯỚNG JAWAHRLAL NEHRU (1947-1964)

Abstract

Tóm tắt: Sau khi giành được quyền tự trị, Ấn Độ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn trên tất cả các các lĩnh vực, từ an ninh đến kinh tế, xã hội. Trong hoàn cảnh đó, một số nước Đông Nam Á nói chung và Malaya nói riêng với lợi thế về vị trí địa lý cũng như những kết nối về kinh tế - xã hội, đã trở thành đối tượng không thể thiếu trong những tính toán chiến lược của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru (1947-1964). Tầm quan trọng ấy đã quy định mức độ trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với Malaya vào những thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Bài viết trình bày nền tảng của mối quan hệ Ấn Độ - Malaya trong giai đoạn nói trên, đồng thời luận giải và phân tích những nội dung cốt lõi trong quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước cũng như đưa ra những nhận xét về quá trình này.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5283
PDF (Vietnamese)

References

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO
 2. Adloff, Richard and Thomson, Virginia (1955), Minority Problems in South East Asia, Stanford: Stanford University Press. p. 98.
 3. Dobby, E.H.G. (1960), South East Asia, London: University of London Press, 7th edition, p. 379.
 4. Ganguli, B.N. (1956), India’s Economic Relations with the Far Eastern and Pacific Countries in the Present Century, Calcutta: Orient Longmans, p. 74.
 5. Ginsberg, Nortan and Roberts, Chester F. (1958), Malaya, Seattle: University of Washington Press, p. 233.
 6. Government of India (1961), Statistical Abstract of the Union of India 1953-1956, 1961.
 7. India News (1957), August 31.
 8. Kondapi, C. (1951), India Oversea, New Delhi: India Council of World Affairs, p. 418.
 9. Lok Sabha (1958), Parliament Debates, vol. 11, part 2 February 10, col. 1378-79.
 10. Modelski, George (ed) (1963), The New Emereing Forces: Document on the Ideology of Indonesian Foreign Policy, Canberra: Australian National University, p. 16.
 11. Singh, Vishal (1962), “World Reaction to Chinese Aggression - The Reaction of South-East Asian countries”, International Studies, vol. 5, p. 80.
 12. Speeches of Prime Jawaharlal Nehru (1946-1949), vol I, p. 210.
 13. The Hindu (1958), December 8.
 14. The Hindustan Times Weekly (1958), February 9.
 15. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (1998), Liên bang Malaysia: Lịch sử và những vấn đề hiện tại, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.