ĐẠO TIN LÀNH Ở GIA LAI GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Abstract

Là một tỉnh nằm ở phía bắc Tây Nguyên, với dân số khoảng 1,3 triệu người, tỉnh Gia Lai là địa bàn có tỉ lệ phát triển tín đồ nhanh nhất ở khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, trong giai đoạn 2005-2016, đạo Tin Lành ở Gia Lai có sự phát triển nhanh chóng, biểu hiện ở sự gia tăng nhanh về số lượng tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự; sự mở rộng địa bàn truyền đạo; sự có mặt của đông đảo các hệ phái. Tính đến cuối năm 2016, số tín đồ đạo Tin Lành ở Gia Lai đã lên đến 127.248 người, chiếm khoảng 8%  số tín đồ đạo Tin Lành của cả nước. Bài viết này ngoài việc khái quát về sự du nhập, phát triển của đạo Tin Lành sẽ đi sâu phân tích về sự phát triển tín đồ, chức sắc, hệ thống tổ chức hệ phái... của đạo Tin Lành ở Gia Lai trong giai đoạn 2005-2016.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5288
PDF (Vietnamese)

References

 1. BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai(2009), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2005), NXB Chính trị quốc gia.
 2. Công an tỉnh Gia Lai (12/1995), Báo cáo tình hình đạo Tin Lành ở Gia Lai và đề xuất giải pháp, tài liệu lưu tại Công an tỉnh Gia Lai
 3. Công an tỉnh Gia Lai (2000), Số liệu tổng hợp chi hội, tín đồ Tin Lành, tran
 4. Công an tỉnh Gia Lai (2014), Thống kê số liệu đạo Tin Lành, Gia Lai.
 5. Công an tỉnh Gia lai (2015), Báo cáo tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Chỉ thị 01/2005 của TTCP.
 6. Công an tỉnh Gia Lai (2016), Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 661/KH-CAT-PA88, ngày 15.10.2015 về Công tác Công an thực hiện kết luận 101/KL/TW ngày 3.9.2014 của Ban Bí thư về một số chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới.
 7. Công an tỉnh Gia Lai(2016), Thống kê số liệu đạo Tin Lành năm 2016, tài liệu lưu trữ tại Công an tỉnh Gia Lai.
 8. Công an huyện Đăk Đoa (2016), Kế hoạch Công tác Công an thực hiện kết luận số 101/KL/TW ngày 3/9/2014 của ban Bí thư về một số chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới.
 9. Đoàn Triệu Long (2004), Hoạt động truyền đạo Tin Lành trái phép ở Gia Lai hiện nay: Thực trạng và giải pháp, Luận văn Ths khoa học Tôn giáo, HVCTQGHCM.
 10. Ngô Văn Minh (2016), Chính sách đối với Tin Lành ở Tây Nguyên qua 30 năm đổi mới, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 6 (156), 2016.
 11. Ngô Văn Minh (2016), “Hoạt động của đạo Tin Lành ở Gia Lai sau 10 năm triển khai thực hiện chủ trương đăng kí điểm nhóm”, Tạp chí Khoa học chính trị, số 7.2016.
 12. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam mười năm 2001-2010, NXB Thống kê, Hà Nội, 2011.
 13. Tỉnh ủy Gia Lai (2010), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2011-2015.
 14. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam mười năm 2001-2010, NXB thống kê, HN, 2011.
 15. UBND tỉnh Gia Lai (2009), Báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/2005CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành.
 16. UBND tỉnh Gia Lai (2010), Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện công tác tôn giáo năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2011.
 17. UBND tỉnh Gia Lai (2010), Đánh giá tình hình thực hiện công tác tôn giáo năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2011.
 18. UBND tỉnh Gia Lai (2011), Báo cáo Tình hình công tác tôn giáo năm 2011 và nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2012.
 19. UBND tỉnh Gia Lai (2013), Kế hoạch Triển khai công tác đối với đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2015.
 20. UBND tỉnh Gia Lai (2014), Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo 160-TB/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành.
 21. UBND tỉnh Gia Lai (2014), Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo 160-TB/TW của Ban Bí thư (khóa IX)
 22. Vụ địa phương 2 (Ủy ban Dân tộc(2011), Một số thông tin chung về thực hiện chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) tại Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên, Tài liệu Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010), tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
 23. Ban Tôn giáo Chính phủ, Chỉ thị số 01/2005/CT/TTg Về một số công tác đối với đạo Tin Lành;
 24. http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/159/0/1776/Chi_thi_so_01_2005_CT_TTg_ve_mot_so_cong_tac_doi_voi_dao_Tin_lanh, truy cập ngày 18-4-2019.