THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Abstract

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng quản lý thiết bị và đồ chơi ngoài trời ở các trường mầm non thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quản lý thiết bị và đồ chơi ngoài trời ở các trường mầm non thành phố Vũng Tàu hiện đang được thực hiện khá tốt, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định về nhận thức; về quản lý việc lập kế hoạch xây dựng, đầu tư; việc quản lý công tác mua sắm cũng chưa thực sự hiệu quả trong phối hợp giữa các bên liên quan và việc phân công nhiệm vụ cũng chưa rõ ràng; quản lý việc khai thác, sử dụng còn hạn chế trong xây dựng kế hoạch cũng như thực hiện tập huấn giáo viên khai thác, sử dụng thiết bị và đồ chơi ngoài trời; ngoài ra, quản lý công tác bảo quản, cải tạo, sửa chữa, kiểm kê, thanh lý thiết bị và đồ chơi ngoài trời vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5292
PDF (Vietnamese)

References

  1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
  2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2012 ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non.
  3. Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền và các cộng sự (2015), Quản lý và lãnh đạo nhà trường, NXB ĐHSP, Hà Nội.
  4. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Giáo dục năm 2015.