NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ VÀ NHẬT BẢN ĐỐI VỚI ĐÔNG NAM Á (1991 – 2004)

Abstract

Chiến tranh Lạnh kết thúc, các quốc gia điều chỉnh chiến lược phù hợp với tình hình mới. Một trong những điều chỉnh đáng chú ý là chính sách đối ngoại mới đối với Đông Nam Á của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhật Bản và Hoa Kỳ có cùng nhận định về tầm quan trọng ngày càng tăng của Đông Nam Á, có cùng mục tiêu kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và duy trì an ninh khu vực, nhằm tăng cường ảnh hưởng chính trị của mình và đồng thời vẫn coi trọng liên minh Mỹ - Nhật trong tổng quan CSĐN. Tuy nhiên, Nhật Bản coi trọng an ninh kinh tế trong khi Hoa Kỳ chủ trương an ninh hoá các vấn đề kinh tế; về công cụ thì Nhật Bản sử dụng ODA và đóng góp tài chính để nâng cao vị thế thì Mỹ chủ trương duy trì lực lượng quân sự tại khu vực; về mục tiêu chiến lược, Nhật Bản muốn thay đổi “ông khổng lồ kinh tế, chú lùn chính trị” còn chính sách ĐNA đối với Mỹ là một 

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5340
PDF (Vietnamese)