THỰC TRẠNG KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng kỹ năng sống của học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 122 phụ huynh và 630 học sinh khối lớp 3, 4 và 5 ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị đã có những biểu hiện cơ bản của các kỹ năng sống, chứng tỏ các em bước đầu đã dần hình thành các kỹ năng sống phù hợp. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện không đồng đều, các biểu hiện đòi hỏi khả năng khái quát, tính phức tạp cao thì các em chưa đáp ứng được.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5369
PDF (Vietnamese)

References

  1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
  2. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (2018), Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.
  3. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và Bùi Thị Thúy Hằng (2010), Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.