TÍN HIỆU HÌNH ẢNH TRONG BẢN TIN TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ TỪ LÍ THUYẾT PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN ĐA THỨC

Abstract

Bài báo khảo sát hình ảnh trực quan trong bản tin báo mạng điện tử từ lí thuyết phân tích diễn ngôn đa thức. Đầu tiên, bài báo giới thiệu một cách khái quát nội dung cơ bản của lý thuyết Ngôn ngữ học chức năng hệ thống, đường hướng Phân tích diễn ngôn đa thức và tín hiệu hình ảnh trong bản tin trên báo mạng điện tử. Nội dung tiếp theo là phân tích ba siêu chức năng của 54 hình ảnh thu thập được từ 30 bản tin theo khung phân tích của Kress và van Leeuwen để thấy được vai trò tạo nghĩa của hình ảnh trong bản tin báo mạng điện tử.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C.5532
PDF (Vietnamese)

References

  1. Economou, D. (2009), Photos in the News: appraisal analysis of visual semiosis and verbal-visual intersemiosis. PhD thesis, University of Sydney.
  2. Halliday, M. A. K. (1994), Dẫn luận ngữ pháp chức năng, Hoàng Văn Vân dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Kress, G. and van Leeuwen, T. (1996), Reading Images – The grammar of visual design. New York: Routledge.
  4. Lu. X., & Dianning Q. (2014), Exploring the multimodality of EFL textbooks for Chinese college students: A comparative study. RELC Journal, 45(2), 135–150.
  5. O’Halloran, K. L. (2008), “Systemic functional-multimodal discourse analysis (SF-MDA): Constructing ideational meaning using language and visual imagery”. Visual Communication 7(4), pp. 443-475, New York: Sage Publications.
  6. O’Toole, M. (1994) The language of displaced art. Leicester: Leicester University Press, 1994.
  7. Tôn Nữ Mỹ Nhật (2015), Phân tích diễn ngôn đa thức: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2015.