NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH THỜI NGUYỄN, NHỮNG GIÁ TRỊ HÌNH THÀNH TỪ YẾU TỐ VĂN HÓA VÙNG
PDF (Vietnamese)

Keywords

giá trị, mỹ thuật, nghệ thuật, tạo hình, thời Nguyễn, trang trí decorative art, fine art, Nguyen Dynasty, plastic art, value

Abstract

Because of the characteristics of the natural geographic conditions, Hue is situated in the middle of the cultural flow from the North to the South, becoming a centre for receiving and transforming the novelty of arts. Furthermore, Hue absorbed those values and then created its own aesthetic qualities that are unique to this region. Decorative plastic arts and fine arts under the Nguyen Dynasty are the clear and deep evidence of the receipt and transformation of decorative values, creating the Nguyen Dynasty art style with Kinh Bac fine art marks and indigenous Champa art, which is undistinguishable and unshaded over time.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6062
PDF (Vietnamese)

References

  1. Trần Lâm Biền (2017), Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội.
  2. Phạm Đăng Trí (2003), “Qua những tà áo, thử tìm hiểu thị hiếu về màu sắc của người Huế thuở trước”, Sông Hương dòng chảy văn hóa, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
  3. Chu Quang Trứ (2000), Văn hóa Mỹ thuật Huế, Nxb. Mỹ thuật, Hà Nội.
  4. Nguyễn Hữu Thông (2001), Mỹ thuật Huế nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu tượng trang trí, Nxb. Thuận Hóa, Huế.
  5. Trần Quốc Vượng (2003), “Xứ Huế dưới góc nhìn Địa – Chính trị – Văn hoá”, Huế Di sản và Cuộc sống, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế xuất bản, Huế.