NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA CƯ DÂN VEN BIỂN TRUNG TRUNG BỘ VIỆT NAM

Keywords

Giá trị văn hóa, Trung Trung bộ, Văn hóa biển, vùng ven biển cultural values, central zone, marine culture, Coast region

Abstract

The Central Coast region in this article is limited to space in the provinces of Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue with a large population of communities living along the 311.04 km coastline. That coastal community in the history of labor, creation and preservation of the sea and island border of the country has created for itself many unique values not only expressing regional cultural nuances but also powerful resources for the exploitation of the sea, protecting the sovereignty of our country's sacred waters and islands. This article, based on the results of documentary research and field research in coastal residential areas in Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue provinces, discusses the history of formation and development of marine culture and the typical cultural values of the people in the Central Coast region.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6216

References

  1. Phan Thuận An, Lê Khai, Phan Trọng Phiếm (2004), Địa chí Thuận An, Tài liệu chưa xuất bản, Huế.
  2. Từ Chi, Phạm Đức Dương (1996), Vài nhận xét về ứng xử của người Việt trước biển, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, Viện Văn hóa dân gian, Số 1.
  3. Ngô Đức Thịnh (2006), Văn hóa, văn hóa tộc người và văn hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  4. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (1998), Biển với người Việt cổ, Nxb Văn hóa Thông Tin, Hà Nội.
  5. Viện nghiên cứu Văn hóa dân gian (2000), Văn hóa dân gian làng ven biển, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội.
  6. Li Tana (1996), Xứ Đàng Trong, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.
  7. E.B.Tylor (2001), Văn hóa nguyên thủy, Huyền Giang dịch, Nxb Văn hóa Dân tộc. Hà Nội