PHẠM TRÙ THỜI CỦA ĐỘNG TỪ TIẾNG NGA VÀ MỘT SỐ CÁCH DIỄN ĐẠT Ý NGHĨA TƯƠNG TỰ TRONG TIẾNG VIỆT
PDF

Keywords

verbs
grammatical
categories
similar
expression động từ
phạm trù ngữ pháp
tương tự
diễn đạt

Abstract

The reality of teaching Russian shows that most Vietnamese students have many difficulties in translating grammatical categories of Russian verbs into Vietnamese. This is because verbs in Russian have most of the basic grammatical categories, while verbs in Vietnamese have almost none of these grammatical categories. In order to help learners solve the above difficulties, it is necessary to conduct surveys on texts that have been translated from Russian into Vietnamese. From there, clearly define ways to express the meaning in categories of Russian verbs into Vietnamese. In the scope of this article, we will focus on the similar meaning expressions in the category of time frame in Vietnamese from Russian verbs.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6270
PDF

References

 1. Tiếng Việt:
 2. Nguyễn Thiện Giáp (1998), Dẫn luận ngôn ngữ, NXB Giáo dục.
 3. Bùi Hiền (2001), Từ điển giáo khoa Nga – Việt, NXB Giáo dục.
 4. Bùi Mạnh Hùng (2008), Ngôn ngữ học đối chiếu, NXB Giáo dục, TP HCM.
 5. Hoàng Phê (2000), Từ điển Tiếng Việt, , NXB Đà Nẵng,.
 6. Nguyễn Kim Thản (1999), Động từ trong tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội.
 7. Lê Quang Thiêm (2004), Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, NXB ĐHQG Hà Nội.
 8. Tiếng Nga:
 9. Глебовa И. И. и Ву Лок (1992), Вьетнамско-русский словарь, Изд. «Русский язык», М.
 10. Лукин М.Ф. (1973), Морфология Современного Русского Языка, Изд. «Просвещение», Москва.
 11. Ожегова С. И. (1981), Словарь русского языка , Изд. «Русский язык», М.
 12. Попов Р. Н. Валькова Д. П. и другие (1986), Современный Русский Язык, Изд. «Просвещение», Москва,
 13. Толстой Л. Н., (1936) Воскресение, , Изд. «Художественная литература», М (Phục sinh – Bản dịch của Vũ Đình Phòng và Phùng Uông, Nhà xuất bản Văn học, 2012)
 14. Толстой Л. Н., (1978) Война и мир, Изд. «Художественная литература» (Chiến tranh và hòa bình – Bản dịch của Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Hoàng Thiếu Sơn và Trường Xuyên, Nhà Xuất bản Văn học, 1976).
 15. Шолохов. М.( 1978), Тихий Дон, Изд. «Советская Pоссия», М (Sông Đông êm đềm – Bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2000).