NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI (1986 - 2015): THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Abstract

Ho Chi Minh City (HCMC), the biggest city in Vietnam, has potential and advantages for developing the industry, construction, and services. These sectors account for over 99% of the total GDB of HCMC. However, HCMC also has a large area of agricultural land, consisting of 5 suburban districts. During the last several years, therefore, the city authorities have significantly paid attention to and invested on turning its agriculture into a urban and high-tech oriented sector to shorten the developmental gap between urban and suburban areas. This paper provides an overall analysis of the agricultural economics of HCMC over 30 years of doi moi (1986 - 2015) to demonstrate the achievements, identify the problems and propose some measures for further development of the city in the next period.

 

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6339
PDF (Vietnamese)

References

 1. Phạm Thị Thanh Bình (Chủ biên) (2018), Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
 2. Cục Thống kê TPHCM (2017), Niên giám thống kê TPHCM năm 2016, Nxb. Thanh Niên, TPHCM.
 3. Cục Thống kê TPHCM (2017), Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn TPHCM.
 4. Cục Thống kê TPHCM (2018), Thành tựu phát triển nông thôn, nông nghiệp và thủy sản của TPHCM giai đoạn 2006 – 2016 (Lưu hành nội bộ).
 5. Đảng bộ TPHCM (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ IX.
 6. UBND TPHCM, Viện Kinh tế - Sở Văn hóa Thông tin (2005), Kinh tế TPHCM 30 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2005).
 7. UBND TPHCM, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao (2015), Báo cáo tình hình hoạt động giai đoạn 2004 – 2014 và phương hướng phát triển đến năm 2020 của Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM.
 8. UBND TPHCM (2016), Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20 – 01 – 2016 Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 – 2020.
 9. UBND TPHCM (2016), Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 05 – 02 – 2016 Về phê duyệt Chương trình phát triển hoa kiểng trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 – 2020.
 10. UBND TPHCM (2016), Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 02 – 4 – 2016 Về phê duyệt Chương trình phát triển cá cảnh trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 – 2020.
 11. UBND TPHCM (2016), Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 06 – 9 – 2016 Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con chất lượng cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 – 2020.
 12. UBND TPHCM (2016), Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 08 – 9 – 2016 Về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 – 2020.
 13. UBND TPHCM (2016), Quyết định số 6150/QĐ-UBND ngày 24 – 11 – 2016 Về phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.
 14. Ủy ban Nhân dân TPHCM (2017), Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 17 – 01 – 2017 Về phê duyệt Chương trình an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 – 2020.