MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Abstract

Giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho sinh viên là một trong những mục tiêu mà Đại học Huế luôn quan tâm thực hiện trong chương trình đào tạo đại học. Trong thời gian qua, công tác giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên Đại học Huế được triển khai thực hiện ở tất cả các trường đại học thành viên với nhiều hình thức, mức độ, kết quả khác nhau. Trước bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều thay đổi, biến chuyển phức tạp, vấn đề giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên trong tình hình mới cần được quan tâm hơn nữa. Vì vậy, nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên Đại học Huế trong tình mới hiện nay là hết sức cần thiết.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6395

References

  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh, số 40/2012/TT-BGDĐT, ngày 19 tháng 11 năm 2012, Hà Nội.
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Thông tư Ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học, số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 03 năm 2020, Hà Nội.
  3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb
  4. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  5. Giáo trình giáo dục QP - AN, tập 1, tái bản lầ thứ 6, Nxb Giáo dục Việt Nam 2014, tr. 27; tr.97