THỰC TRẠNG CHỨNG SỢ THIẾU ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

To study nomophobia in high school students, the author used the questionnaire survey method and the multiple-choice method to survey 556 high school students in Huong Thuy town, Thua Thien Hue province. Research results show that most students own a cell phone quite early; 65.9% of students surveyed have used mobile phones for three years or more or longer. Students use mobile phones mainly for "Searching for information on the Internet, Listening to music; Play Games and Text with family or friends". Most (99.3%) students have nomophobia to varying degrees. The study also found differences in high school students' nomophobia across gender and family backgrounds. However, found no difference was in nomophobia under across class.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v131i6A.6428
PDF

References

 1. Adriana Bianchi, Dr. James G. Phillips (2005), Psychological Predictors of Problem Mobile Phone Use, CyberPsychology & Behavior, Vol. 8, No. 1, https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.39
 2. King, Anna Lucia S., Valença, A. M., & Nardi, A. E. (2010). Nomophobia: The Mobile Phone in Panic Disorder With Agoraphobia. Cognitive and Behavioral Neurology, 23(1). https://doi.org/10.1097/wnn.0b013e3181b7eabc
 3. Dixit, S., Shukla, H., Bhagwat, A., Bindal, A., Goyal, A., Zaidi, A., & Shrivastava, A. (2010). A study to evaluate mobile phone dependence among students of a medical college and associated hospital of central India. Indian Journal of Community Medicine, 35(2). https://doi.org/10.4103/0970-0218.66878
 4. Yilmaz, G., Şar, A. H., & Civan, S. (2015). Investigation of Adolescent Mobile Phone Addiction by Social Anxiety Effect of Some Variable. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2(2).
 5. Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Trần Văn Công (2016), Hậu quả của bắt nạt trực tuyến ở học sinh trung học phổ thông, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Sang chấn tâm lý và các hoạt động trợ giúp, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, tr.51-63.
 6. George, M. J., & Odgers, C. L. (2015). Seven Fears and the Science of How Mobile Technologies May Be Influencing Adolescents in the Digital Age. Perspectives on Psychological Science, 10(6). https://doi.org/10.1177/1745691615596788
 7. Jesse, G. R. (2016). Smartphone and App Usage Among College Students: Using Smartphones Effectively for Social and Educational Needs. Issues in Information Systems, 17(4), 8-20.
 8. BALTA, Ö. Ç. (2008). The factors that affect internet addiction of students in a web based learning environment. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi. https://doi.org/10.1501/egifak_0000000211
 9. Bian, M., & Leung, L. (2015). Linking Loneliness, Shyness, Smartphone Addiction Symptoms, and Patterns of Smartphone Use to Social Capital. Social Science Computer Review, 33(1). https://doi.org/10.1177/0894439314528779
 10. Chóliz, M. (2012). Mobile-Phone Addiction in Adolescence: The Test of Mobile Phone Dependence (TMD). Progress in Health Sciences, 2(1).
 11. Argumosa-Villar, L., Boada-Grau, J., & Vigil-Colet, A. (2017). Exploratory investigation of theoretical predictors of nomophobia using the Mobile Phone Involvement Questionnaire (MPIQ). Journal of Adolescence, 56. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.02.003
 12. Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Trần Văn Công (2017), Mối quan hệ giữa chứng sợ thiếu điện thoại ở học sinh trung học phổ thông với sự gắn kết trong gia đình, Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 2: Tâm lý học, giáo dục học với tình yêu, hôn nhân và gia đình, NXB Thông tin và truyền thông, tr. 287-295.
 13. Trần Văn Công, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Ngô Thùy Dương, Nguyễn Thị Thắm (2015), Chiến lược ứng phó của học sinh với bắt nạt trực tuyến. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31, số 3, trang 11-24. ISSN 0866-8612.
 14. Le, H. T. H., Tran, N., Campbell, M. A., Gatton, M. L., Nguyen, H. T., & Dunne, M. P. (2019). Mental health problems both precede and follow bullying among adolescents and the effects differ by gender: A cross-lagged panel analysis of school-based longitudinal data in Vietnam. International Journal of Mental Health Systems, 13(1). https://doi.org/10.1186/s13033-019-0291-x
 15. Trần Thành Nam, Nguyễn Thị Minh Phú (2016), Thái độ, chuẩn mực cá nhân, dự định và hành vi sexting: Khảo sát trên học sinh THCS và sinh viên đại học, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tâp ̣ 2, Số 1 (2016) 58-73.
 16. Trần Thị Hường (2014), Nghiên cứu mối quan hệ giữa việc chơi game với các vấn đề hành vi trên lớp của học sinh trung học cơ sở, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 17. Lê Minh Công (2013), Nghiện Internet và tự đánh giá của học sinh THCS qua hai trường hợp lâm sàng, Tạp chí Tâm lý học, số 8 (8/2013)
 18. Lê Minh Công (2014), Xác định tỷ lệ và một số biểu hiện tâm lý của thanh thiếu niên nghiện Internet theo trắc nghiệm của Young, Tạp chí Tâm lý hoc, số 2 (2/2014).
 19. Lê Minh Công (2012), Thực trạng nghiện internet ở học sinh THCS tại TP Biên Hòa – Đồng Nai; Hội thảo khoa học quốc tế về Tâm lý học trường học lần thứ 3 (2012) tại Đại học Sư phạm TP. HCM – NXB ĐH Sư phạm TP. HCM.
 20. Dillman, Don A. (2007), Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method, 2nd Ed. Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method, 2nd Ed.
 21. Yildirim, C. (2014), Exploring the dimensions of nomophobia: Developing and validating a questionnaire using mixed methods research, http://lib.dr.iastate.edu/etd
 22. Yildirim, C., & Correia, A. P. (2015), Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire, Computers in Human Behavior, 49. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.059
 23. Google Turkey, MEB, & IGK (2015, September 13), Conscious Internet Usage Research [Bilinçli İnternet Kullanımı Araştırması]. Istanbul. Retrieved March 17, from http://www.kesfetprojesi.org/source/Bilincli_internet_Kullanim%20Arastirmasi.pdf.
 24. Nguyễn Hà (2016), Dịch chuyển vì tương lai. Truy cập tại trang: https://congluan.vn/dich-chuyen-vi-tuong-lai-post20980.html
 25. Tezch (2016), Những xu hướng công nghệ sẽ làm thay đổi thế giới năm 2016. Truy cập tại trang: http://sdtv.vn/vn/nhung-xu-huong-cong-nghe-se-lam-thay-doi-the-gioi-nam-2016.html
 26. Gezgin, D. M., & Çakır, Ö. (2016), Analysis of nomofobic behaviors of adolescents regarding various factors. Journal of Human Sciences, 13(2). https://doi.org/10.14687/jhs.v13i2.3797
 27. Gezgin, D. M. (2017), Exploring The Influence Of The Patterns Of Mobile Internet Use On University Students Nomofobia Levels. European Journal of Education Studies, 3(6), 29–53. https://doi.org/10.5281/zenodo.572344
 28. Gezgin, D. M., Cakir, O., & Yildirim, S. (2018), The relationship between levels of nomophobia prevalence and internet addiction among high school students: The factors influencing nomophobia. International Journal of Research in Education and Science, 4(1). https://doi.org/10.21890/ijres.383153
 29. Bragazzi, N. L., & Del Puente, G. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychology Research and Behavior Management, 7. https://doi.org/10.2147/PRBM.S41386
 30. Farooqui, I. A., Pore, P., & Gothankar, J. (2018). Nomophobia: an emerging issue in medical institutions? Journal of Mental Health, 27(5). https://doi.org/10.1080/09638237.2017.1417564
 31. Sharma, N., Sharma, P., Sharma, N., & Wavare, R. (2015). Rising concern of nomophobia amongst Indian medical students. International Journal of Research in Medical Sciences, 3(3). https://doi.org/10.5455/2320-6012.ijrms20150333
 32. Dongre, A., Inamdar, I., & Gattani, P. (2017). Nomophobia: A Study to Evaluate Mobile Phone Dependence and Impact of Cell Phone on Health. National Journal of Community Medicine, 8(11).
 33. Prasad, M., Patthi, B., Singla, A., Gupta, R., Saha, S., Kumar, J. K., Malhi, R., & Pandita, V. (2017). Nomophobia: A cross-sectional study to assess mobile phone usage among dental students. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 11(2). https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/20858.9341
 34. Kuehner, C. (2003). Gender differences in unipolar depression: An update of epidemiological findings and possible explanations. In Acta Psychiatrica Scandinavica (Vol. 108, Issue 3). https://doi.org/10.1034/j.1600-0447.2003.00204.x
 35. Demirci, K., Akgönül, M., & Akpinar, A. (2015). Relationship of smartphone use severity with sleep quality, depression, and anxiety in university students. Journal of Behavioral Addictions, 4(2). https://doi.org/10.1556/2006.4.2015.010
 36. SecurEnvoy, (2012). 66% of The Population Suffer from Nomophobia The Fear of Being without Their Phone. https://www.securenvoy.com/blog/2012/02/16/66-ofthe-population-suffer-from-nomophobia- the-fear- of-being-without-their-phone / Accessed 15.12.16.
 37. Yildirim, C., Sumuer, E., Adnan, M., & Yildirim, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development, 32(5). https://doi.org/10.1177/0266666915599025
 38. McPherson, K. E., Kerr, S., Morgan, A., McGee, E., Cheater, F. M., McLean, J., & Egan, J. (2013). The association between family and community social capital and health risk behaviours in young people: An integrative review. BMC Public Health, 13(1). https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-971
 39. Kim, H. J., Min, J. Y., Min, K. B., Lee, T. J., & Yoo, S. (2018). Relationship among family environment, self-control, friendship quality, and adolescents’ smartphone addiction in South Korea: Findings from nationwide data. PLoS ONE, 13(2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190896
 40. Currie, Melissa (2014). Parenting in the Technology Generation: Exploring the Impact of Technology on Adolescents and their Parents. Honours Thesis, School of Psychology, The University of Queensland.