TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NHÂN DÂN

Abstract

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Trong di sản tư tưởng mà Người để lại cho Ðảng và dân tộc, chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung làm rõ những quan điểm của Hồ Chí Minh về mục đích, nội dung và biện phương thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân, khẳng định bản chất tốt đẹp và ưu việt của xã hội mới. Tư tưởng đó tiếp tục là cơ sở, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối và tổ chức triển khai chính sách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6553
PDF

References

 1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t.4, tr. 241
 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 3, tr. 632.
 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 15, tr. 617.
 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 8, tr. 154.
 5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 13, tr. 70.
 6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 9, tr. 518.
 7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 4, tr. 241.
 8. Theo quan niệm của WHO, sức khỏe phải là sự thoải mái về tâm hồn và thể chất đối với toàn xã hội.
 9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 9, tr. 343
 10. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 9, tr. 343
 11. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 10, tr. 585
 12. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 12, tr. 210
 13. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 8, tr. 154
 14. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 6, tr. 34
 15. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 6, tr. 34
 16. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 8, tr. 603
 17. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 13, tr. 28
 18. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 13, tr. 105
 19. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 12, tr. 523
 20. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 13, tr. 46
 21. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 5, tr. 395
 22. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 7, tr. 476
 23. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 6, tr. 34
 24. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 5, tr. 114
 25. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tr. 65
 26. Tổng cục Thống kê (2021), Niên giám thống kê 2020, Nxb Thống kê, tr837- tr.841
 27. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, tr. 66