NHU CẦU XÃ HỘI VỀ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI CỬ NHÂN NGÔN NGỮ PHÁP
PDF

Keywords

Keywords: Mediation skills, social needs, french speakers human ressource. kỹ năng truyền thông, nhu cầu xã hội, nhân lực nói tiếng Pháp.

Abstract

Currently, all universities are interested in social needs and job market for their output. They constantly adjust and improve the quality of teaching as well as content and training programs. The objective of this study is to understand the social needs of communication skills for bachelors of French language, in order to develop a training that is suitable to the needs of the market in the context that the media is increasingly playing a role. important role in social development. By approaching market demand analysis, this article presents the results of empirical research on social demand for communication skills for French-speaking human resources, and at the same time compares supply and demand supply-demand comparison to point out opportunities for improvement and development of our training programs in the future.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6C.6824
PDF

References

  1. Bolotov, V.A. & Serikov, V.V. (2003). Competency model: from the idea to the educational curriculum. Pedagogy, 10, 8-14.
  2. Dao, H. H. (2008). Đổi mới giáo dục đại học là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu ‘gắn đào tạo với nhu cầu xã hội’[Innovation of university education-important prerequiste for achieving the target of’attaching training to social needs’]. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng, 5, 135-144.
  3. Eyraud, F., Marsden, D., Sylvestre, J.-J. (1990). Occupational and internal labour markets in Britain and France, International Labour Review, 129, 501-517.
  4. Shavit, Y., & Muller, W. (1998). From School to Work. A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations. Oxford University Press, 2001 Evans Road, Cary, NC 27513.
  5. Tuyết, H. T. (2013). Phát triển chương trình đại học theo cách tiếp cận năng lực: Xu thế và nhu cầu. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, (9 (19)), 80-87.
  6. Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp 2021, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, tra cứu từ https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/chuong-trinh-dao-tao-chuan-dau-ra-dai-hoc-cac-nam