CON NGƯỜI NHÂN NGHĨA TRONG NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU TUỒNG CUNG ĐÌNH HUẾ

Abstract

Nghệ thuật sân khấu Tuồng cung đình Huế là nơi có khả năng chứa đựng toàn bộ thế giới tinh thần của con người. Bởi, ngoài là tấm gương phản chiếu cuộc đời, nó còn là một phương tiện để con người phản ánh đời sống của xã hội đương thời. Trong nghệ thuật Tuồng cung đình Huế, xét về mặt lý luận, khi cuộc đấu tranh xung đột xảy ra, những con người nhân nghĩa này được ca ngợi vì họ đại diện cho thời đại, cho lý tưởng. Tuy nhiên, cũng có một điều quan trọng khác, đó là đằng sau tư tưởng tôn quân là sự ca ngợi nhân cách người Việt Nam, thông qua sự tiếp thu và phát triển văn hóa nghệ thuật ở một thời kỳ nhất định.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6C.6830
PDF

References

 1. Dương Văn An (2001), Ô châu cận lục, Nxb. Thuận hóa, Huế
 2. Tôn Thất Bình (2006), Tuồng Huế, Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh.
 3. Tôn Thất Bình (1985), “Tuồng Huế qua những giai đoạn lịch sử”, Tạp chí Sân khấu, số 6.
 4. Trương Trọng Bình (Chủ nhiệm đề tài) (2014), Hồ sơ khoa học “Hệ thống vũ đạo Tuồng Huế”, Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở.
 5. Trương Trọng Bình (Chủ nhiệm đề tài) (2010), Hồ sơ khoa học “Điều tra và lập danh mục Hồ sơ khoa học các nghệ nhân, nghệ sĩ tiểu biểu về nhã nhạc, Tuồng, múa cung đình ở Huế và các vùng phụ cận”, Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở.
 6. Trương Trọng Bình (2013), “Sân khấu truyền thống Huế, dưới góc nhìn hiện tại”, Tạp chí Sông Hương, số5.
 7. Lê Ngọc Cầu – Phan Ngọc (1984), Nội dung xã hội và mỹ học Tuồng Đồ, Nxb. Xã hội học, Hà Nội.
 8. Hà Văn Cầu (1992), “Ảnh hưởng của tư tưởng nhân nghĩa Trung Quốc trong Tuồng cổ Việt Nam”,Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật, Số 1.
 9. Lê Văn Chiêu (2008), Nghệ thuật sân khấu Hát Bội, Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh.
 10. Hoàng Chương (1986), Mấy vấn đề sân khấu truyền thống, Viện Sân khấu xuất bản, Hà Nội.
 11. Hoàng Chương (1993), Đi tìm vẻ đẹp sân khấu truyền thống, Nxb. Sân khấu, Hà Nội.
 12. Hoàng Châu Ký (1973), Sơ khảo Lịch sử Nghệ thuật Tuồng, Nxb. Văn hóa, Hà Nội.
 13. Hoàng Châu Ký (1978), Tuồng cổ (Tập I), Nxb. Văn hóa, Hà Nội.
 14. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế(2000), Bảo tồn và Phát huy giá trị Tuồng cung đình Huế, Kỷ yếu hội thảo khoa học về Tuồng Huế.
 15. Xuân Yến (1994), Những vấn đề Thẩm mỹ đạo lý xã hội trong Tuồng cổ, Nxb. Sân khấu, Hà Nội.