CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỦNG HỘ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN DU LỊCH TẠI KHU PHỐ CỔ BAO VINH, HUẾ
PDF

Keywords

sự ủng hộ, dự án du lịch, phố cổ Bao Vinh support, tourism project, Bao Vinh old town

Abstract

Để du lịch thật sự phát triển bền vững, nhất thiết cần sự ủng hộ của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch cũng như trong việc thực hiện các dự án du lịch tại một địa phương. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự ủng hộ của người dân trong việc thực hiện các dự án du lịch thông qua việc thu thập ý kiến đánh giá của 140 người dân đang sinh sống tại khu vực phố cổ Bao Vinh. Các phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 yếu tố ảnh hưởng đến sự ủng hộ của người dân bao gồm: i. Lợi ích từ việc thực hiện dự án quy hoạch du lịch; ii. Sự gắn bó của cộng đồng với địa phương; iii. Mức độ tham gia hiện tại. Từ kết quả đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sự đồng thuận của người dân địa phương đối với việc thực hiện các dự án du lịch tại khu vực phố cổ Bao Vinh trong thời gian tới.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6C.6854
PDF

References

 1. Bahaire, T. & Martin E.W. (1999), Community participation in tourism planning and development in the historic city of York, England, Current Issues in Tourism, 2 (2,3), 243–76.
 2. Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu với SPSS - Tập 2, Nxb.Hồng Đức, TP. HCM.
 3. Gursoy, D., Jurowski C., and Uysal M. (2002), Resident Attitudes: A Structural Modeling Approach, Annals of Tourism Research, 29, 79–105.
 4. Gursoy, D., and Rutherford D. G. (2004), Host Attitudes toward Tourism: An Improved Structural Model, Annals of Tourism Research, 31 (3), 495–516.
 5. Jurowski, C. (1994), The Interplay of Elements Affecting Host Community Resident Attitudes toward Tourism: A Path Analytic Approach, PhD dissertation in Hospitality and Tourism, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.
 6. Keogh, B. (1990), Public participation in community tourism planning, Annals of Tourism Research, 17, 449–65.
 7. Manzo, L.C. & Perkin, D. D. (2006), Finding common ground: The importance of place attachment to community participation and planning, Journal of Planning Literature, 20(4), 335–8.
 8. McGehee, N. G. & Andereck, K. L. (2004), Factor predicting rural residents’support of tourism, Journal of Travel Research, 43(2), 131–40.
 9. Nguyễn Việt Hà (2012), The influence of local residents’ perceptions on their support towards volunteer tourism projects, case study: Sapa, Vietnam, Master, HAAGA HELIA University of Applied Sciences.
 10. Phạm Minh Hương (2013), Local residents’ attitudes and participation in tourism development in Ba BeNational Park, Vietnam, Master thesis, Daegu University
 11. Pretty, J, Hine, R (1999), Participatory Appraisal for Community Assessment, Colchester, University of Essex: Centre for Environment and Society.
 12. Simons G. D. (1994), Community participation in tourism planning, Tourism Management, 15 (2), 98–108.
 13. Zhang, Y. (2009), Personal factors that influence residents’ preferences about community involvement in tourism planning, Master of Physical Education and Recreation thesis, Indiana University.