CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN KHÁCH SẠN CỦA KHÁCH DU LỊCH GIA ĐÌNH ĐẾN HUẾ
PDF

Keywords

du lịch gia đình, gia đình đa thế hệ, lựa chọn khách sạn, hành vi du lịch family tourism, family decisions, multigenerational family, hotel decision–making, tourist behavior.

Abstract

Du lịch gắn kết gia đình đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sau sự bùng phát của đại dịch COVID–19, các khách sạn vì vậy cũng cần sớm cập nhật để bắt kịp xu hướng này. Kết quả khảo sát từ 126 khách du lịch nội địa đi cùng gia đình đến Huế trong thời gian vừa qua đã chỉ ra 8 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khách sạn của họ, lần lượt theo mức độ giảm dần là: (1) Nhân viên khách sạn, (2) Chất lượng phòng, (3) An ninh an toàn, (4) Vị trí, (5) Hình ảnh khách sạn, (6) Giá dịch vụ, (7) Dịch vụ bổ sung và (8) Dịch vụ đưa đón. Cùng với các đặc điểm nhân khẩu học của đáp viên, cấu trúc của các nhóm khách gia đình cũng chi phối đến kết quả đánh giá này. Trong khi các gia đình đa thế hệ đánh giá nhân tố “an ninh và an toàn” ảnh hưởng lớn hơn đến quyết định lựa chọn khách sạn, thì các gia đình có trẻ em lại đề cao nhân tố “giá dịch vụ” hơn hẳn. Hơn nữa, cả 8 nhân tố này đều tương quan thuận chiều với mức độ sẵn sàng chi trả thêm của đáp viên. Những kết quả này sẽ góp phần định hướng cho các khách sạn ở Huế thu hút và phục vụ tốt hơn cho các nhóm khách du lịch gia đình khác nhau.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6C.6870
PDF

References

 1. Booking.com, “5 loại hình du lịch nổi bật trong năm 2021”, (2021). [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://news.booking.com/vi/bookingcom–tiet–lo–5–loai–hinh–du–lich–noi–bat–trong–nam–2021/ [Truy cập 14/1/2022]
 2. Agoda.com, "Family Travel Trends 2018", (2018). [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.agoda.com/press/family–travel–trends–2018?cid=–999 [Truy cập 14/1/2022]
 3. Cổng thông tin điện tử thành phố Huế, (2022), "Tín hiệu vui đầu năm cho du lịch Huế: khách du lịch đến Huế dịp Tết Nguyên Đán nNhâm Dần 2022 tăng gần 300%," [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://huecity.gov.vn/Tin-tong-hop/pid/27242/cid/1?tid=Tin-hieu-vui-dau-nam-cho-du-lich-Hue-Khach-du-lich-den-Hue-dip-Tet-Nguyen-dan-Nham-Dan-2022-tang-gan-300.html [Truy cập 24/3/2022].
 4. Báo Thừa Thiên Huế, (2022), "Du lịch Huế thiếu dịch vụ lưu trú cao cấp," [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://baothuathienhue.vn/dulich/du-lich-hue-thieu-dich-vu-luu-tru-cao-cap-a115397.html [Truy cập 16/7/2022].
 5. Báo Thừa Thiên Huế, (2022) "Thúc đẩy đầu tư, phát triển dịch vụ lưu trú cho Huế," Báo Thừa Thiên Huế, 2022. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://baothuathienhue.vn/dulich/thuc-day-dau-tu-phat-trien-dich-vu-luu-tru-cho-hue-a113463.html [Truy cập 16/7/2022].
 6. TCDL, “Bùng nổ xu hướng du lịch gia đình,” (2019). [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/29138. [Truy cập 17/1/2022]
 7. C. M. M. N. M. &. M. R. Kazembe, (2015) "Family friendly services and customer satisfaction in Zimbabwean resort", African journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 4(2).
 8. E. T. Brey &. L. X. "Changing family dynamics: A force of change for the family– resort industry?”, (2008), International Journal of Hospitality Management,27(2), pp. 241–248.
 9. S. Nayyars, " Family affairs”, (2001), American Demographics, 23(8), p. 5.
 10. P. Kowisuth, (2015), "Factors influence hotel selection of tourists travelling with children in Phuket", Master's thesis, Prince of Songkla University.
 11. P. Z. &. C. Z. Baruca, (2012), "How do guests choose a hotel?," Academica Turistica, 5(1), pp. 75–84.
 12. C. N. &. S. P. E. Ferreira, (2014), "An exploratory study of the selection of a hotel, a multi–attribute approach," 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference.
 13. HawkPartners., (2012), "Hotel channel usage study: Study highlights and implications for marketers.,". [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://www.hawkpartners.com/ [Truy cập 15/2 2022].
 14. J. Choosrichom, (2011), "Factors influencing the Selection of Hotels / Resorts in Lanta Yai Island, Krabi, Thailand by international Travelers," Veridian E–Journal, SU 4(2), , pp. 125–148.
 15. B. &. E. A. Sohrabi, (2011), "An exploratory analysis of hotel selection factors: A comprehensive survey of Tehran hotels," International Journal of Hospitality Management, pp. 96–106.
 16. R. &. C. T. Chu, (2000), "An importance – performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travelers," Journal of Tourism Management, 21, pp. 363–377.
 17. G. L. R. V. H. Q. &. R. J. Li, (2013), "Discovering the hotel selection preferences of Hong Kong inbound travelers using the Choquet Integral.," Tourism Management, 36, pp. 321–330.
 18. H. T. A. Thư, (2015), "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa đến Huế," Tạp chí kinh tế phát triển, pp. 78–86.
 19. L. T. Anh, (2019), "Factors affecting the selection of domestic hotels with 3/4 star ratings: The case of Da Nang City, Vietnam," African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 8 (5).
 20. B. L. H. S. S. W. J. E. &. O. M. A. Gaines, (2004), "An analysis of children's programs in the hotel and resort industry market segment," International journal of hospitality & tourism administration, 5(4), pp. 85–99.
 21. B. B. Stringam, (2008) "A comparison of vacation ownership amenities with hotel and resort hotel amenities," Journal of Retail & Leisure Property, 7(3), pp. 186–203.
 22. H. A. &. Y. I. Schänzel, (2015), "Trends in family tourism.," Journal of Tourism Futures.
 23. N. Agata, (2015), "Family decisions on the tourist market," Interdisciplinary approach to economics and sociology, pp. 272–283.
 24. C. &. A. P. C. Mariona, (2019), "Family tourism in Salou," Degree Thesis: Ramon Llull University.
 25. T. Albayrak, M. Caber & M. Bideci, (2016). Identification of hotel attributes for senior tourists by using Vavra's importance grid, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 29, p.17
 26. R.J.Callan et al. (2000). Selecting a hotel and determining salient quality attributes: a preliminary study of mature British travellers, International Journal of Tourism Research, Vol. 2, No.2, p.97–118
 27. M. Caber & T. Albayrak, (2014). Does the importance of hotel attributes differ for senior tourists? A comparison of three markets, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 26, No. 4, p. 610–628.
 28. W.G. Cochran, (1977), “Sampling Techniques”, (3rd Edition). John Wiley & Sons, Inc.
 29. Tổng cục du lịch, (2020) "Tốc độ tăng trưởng khách cao, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội," [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/printer/32527 [Truy cập 22/1/2022]
 30. Hair J.F., Tatham R.L., Anderson R.E. and Black W. (1998), “Multivariate Data Analysis”, (5th Edition), New Jersey: Prentice–Hall, Inc.
 31. T. S. Y. &. P. H. L. Y. Henry, "Hotel Selection Criteria Used by Mainland Chinese and Foreign Individual Travelers to Hong Kong," International Journal of Hospitality & Tourism Administration, pp. 252-267, 2011.
 32. F. Ahmed, "Business Travelers’ Accommodation Selection: A Comparative Study of Two International Hotels in Cairo," International Journal of Hospitality & Tourism Administration, pp. 138-156, 2010.