TÍNH KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG BẠO LỰC VŨ TRANG CHỐNG MỸ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG MIỀN NAM (1954 - 1975) CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PDF

Keywords

vũ trang; chống Mỹ, cứu nước; cách mạng armed; anti-American, save the country; revolution

Abstract

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và quá trình tổ chức thực hiện đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tượng trọng tâm mà các thế lực thù địch tập trung chống phá, hòng làm suy yếu, từ đó xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ ta. Bài viết chỉ ra, phân tích tính khoa học, cách mạng của chủ trương sử dụng bạo lực cách mạng, bao gồm bạo lực vũ trang để chống Mỹ trên chiến trường miền Nam (1954 - 1975) của Đảng, từ đó góp phần bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch cho rằng chủ trương này là một sai lầm to lớn trong lịch sử.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6C.6923
PDF

References

 1. . Nguyễn Đình Bin chủ biên (2005), Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, Nxb Chính trị quốc gia, tr.159.
 2. .Viện Lịch sử quân sự (1995), Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975, Nxb Chính trị quốc gia, tập 2, tr.218.
 3. .Viện Lịch sử quân sự (1995), Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975, Nxb Chính trị quốc gia, tập 2, tr.59.
 4. .Viện Lịch sử quân sự (1995), Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975, Nxb Chính trị quốc gia, tập 2, tr.59.
 5. .Dwight D.Eisenhower (1963), Mandate for Change, 1953-1956, Garden City, N.Y. Doubleday & Company, Inc, p.372.
 6. .Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, tập 15, tr.273-274.
 7. .Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, tập 15, tr.308.
 8. .Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, tập 16, tr.186.
 9. .Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, tập 20, tr.82.
 10. .Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc Đại học hệ chuyên lý luận chính trị), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.226.
 11. .Trần Đức Cường chủ biên (2017), Lịch sử Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, tập 14, tr.29-30.
 12. .Cao Văn Lượng (1977), Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Nhìn lại sự thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ trong chính sách sử dụng tay sai ở miền Nam Việt Nam, số 177, tr.4.
 13. .Trần Ngọc Định (1977), Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Viện trợ” Mỹ - Nhân tố quyết định sự tồn tại của chế độ Ngụy quyền Sài gòn, số 177, tr.42.
 14. .Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị (2000), Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1975: Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia, tr.146.
 15. .Viện Lịch sử quân sự (1995), Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975, Nxb Chính trị quốc gia, tập 2, tr.268
 16. .Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tập 1, tr.155-160