NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
PDF

Keywords

hành chính công trực tuyến
dịch vụ công trực tuyến
hệ thống hỗ trợ
công tác sinh viên online public administration
online public services
support system
student affairs

Abstract

Hệ thống hỗ trợ hành chính công trực tuyến là nơi tiếp nhận và xử lý đơn, xác nhận hành chính và các nhu cầu có liên quan của người học. Thời kỳ chuyển đổi số ngày nay đã tạo điều kiện thuận lợi để cải tiến công tác hành chính giúp người học đơn giản hóa thủ tục, đáp ứng nhanh các yêu cầu, số hóa một số quy trình và tư liệu hành chính của cơ sở giáo dục. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng và thử nghiệm hệ thống hỗ trợ công tác hành chính công trực tuyến, qua đó khâu tiếp nhận yêu cầu từ người học và trả kết quả được tiến hành hoàn toàn trực tuyến. Hệ thống được triển khai trên giao diện web là trang Thông tin Đào tạo đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Trên trang này, chúng tôi công khai các biểu mẫu hành chính, tiếp nhận các yêu cầu và xử lý, chuyển trả kết quả qua mạng. Bằng cách cho sinh viên sử dụng hệ thống và khảo sát người dùng để đánh giá, từ đó chúng tôi có căn cứ để đề xuất, điều chỉnh và đưa hệ thống vào ứng dụng thực tế với mục đích mang lại dịch vụ công tốt hơn cho người học

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6C.6982
PDF

References

 1. Bộ Thông tin và Truyền thông (2017). Quy định cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017, Hà Nội.
 2. Bộ Thông tin và Truyền thông (2009). Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của nhà nước, Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009, Hà Nội.
 3. Chính phủ (2007). Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Nghị định số 64/2007-NĐ/CP, Hà Nội.
 4. Chính phủ (2022), Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Nghị định số 42/2022-NĐ/CP, Hà Nội.
 5. Chính phủ (2021). Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021, Hà Nội.
 6. Chính phủ (2022). Đề án « Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 », Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hà Nội.
 7. Chính phủ (2022). Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 năm 2022, Hà Nội.
 8. Nguyễn Ngọc Hiến (2003). Hành chính công, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
 9. Nguyễn Thiên Băng (2007). Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 2005và ADO.Net 2.0, NXB Lao động – Xã hội.
 10. Nguyễn Minh Đạo (2014). Giáo trình lập trình web với ASP.NET, NXB ĐHQG TPHCM
 11. Ralph C. Chandler, Jack C. Plano. (1988). The Public Administration Dictionary (2nd ed.). Abc-Clio Inc.