GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG TRƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Abstract. The COVID-19 pandemic has caused a serious crisis, affecting all aspects of people's life and economy in society, especially vulnerable populations, including migrantion workers return to the locality during the epidemic outbreak. Although the COVID-19 pandemic has been controlled, the consequences will take time to recover, forcing migrantion workers to proactively seek urgent response solutions to the impacts of the COVID-19 pandemic. Research focuses on understanding the solutions and intentions of migrantion workers in impact of the COVID-19 pandemic through a survey of 298 households with migrantion workers who had to return to their localities in 6 communes the coastal area of Thua Thien Hue province. The research results showed that despite the great impact of the same epidemic, there were differences between female and male migrantion workers in accessing and receiving government supports, as well as in choosing appropriate adaptation solutions and follow-up plans when the epidemic is under control. Research suggests social security in general and job creation and vocational training policies in particular to support migrant workers to adapt to the impact of the pandemic.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v133i6A.7011

References

 1. Nguyễn Thị Thanh Hương and Nguyễn Thị Hương Giang, (2020), Đại dịch Covid-19 tác động đến lao động việc làm ở Việt Nam qua phân tích số liệu thống kê, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Covid-19, đại dịch và những vấn đề đặt ra đối với phát triển bền vững, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
 2. Báo Thư viện pháp luật, (14/10/2022), Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ cho người lao động. Khai thác từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-15-2020-QD-TTg-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-COVID19-441047.aspx
 3. Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, (15/03/2022), Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, Khai thác từ https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/
 4. Lê Phương Hòa, (17/09/2021), Tác động của đại dịch COVID-19 tới lao động nữ di cư tại khu vực phi chính thức (Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh). Khai thác từ https://www.vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van/Tac-dong-cua-dich-Covid-19-toi-lao-dong-nu-di-cu-tai-khu-vuc-phi-chinh-thuc-171
 5. Trần Thị Hồng Lan, (2021), Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến lao động di cư khu vực phi chính thức ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội, (11), 279.
 6. Đồng Thanh Mai, Nguyễn Mậu Dũng, Tô Thế Nguyên and Vũ Tiến Vượng, (2021), Tác động của dịch bệnh COVID-19 tới lao động di cư: Nghiên cứu trường hợp tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, (19), 1343-1352.
 7. Tổ chức Lao động quốc tế ILO, (13/10/2020), Đánh giá nhanh tác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành nghề chính: Ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi, Khai thác từ https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_757928/lang--vi/index.htm.
 8. Trần Nguyệt Minh Thu, Đào Thế Sơn and Đặng Thúy Hạnh, (17/04/2012), Giới và tiền chuyển của lao động di cư, Khai thác từ https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/10/lao-dong-di-cu-VI.pdf.
 9. Nguyễn Ngọc Truyền, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Văn Thành and Lê Thị Hồng Phương, (2020), Ảnh hưởng, ứng phó và kết quả phục hồi sinh kế của ngư dân Khai thác thuỷ sản gần bờ tỉnh Thừa Thiên – Huế sau sự cố môi trường biển (Formosa) năm 2016, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (9), 142-150.
 10. Nguyễn Hoàng Sơn, (2020), Mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra ở các xã bãi ngang ven biển khu vực Bình-Trị- Thiên, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, Đại học Huế.
 11. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, (15/10/2021), Tích cực hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch, Khai thác từ https://sldtbxh.thuathienhue.gov.vn/.
 12. Amithy. J and Jigyasa. M (2021, September 02), Women, work and pandemic: An impact study of COVID-19 lockdown on working women in India, Asian Social Work and Policy Review, Retrieved from https://doi.org/10.1111/aswp.12240.
 13. Titan. L, Minki Kim. M, David. L, and Mitchell. V (2020, March 13), How Should Policy Responses to the Covid-19 Pandemic Differ in the Developing World, Retrieved May 14 , 2022, from https://econpapers.repec.org/paper/nbrnberwo/27273.htm
 14. International Labour Organization (2021, July 19), Fewer women than men will regain employment during the COVID-19, Retrieved July 14, 2022, from https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_813449/lang-en/index.htm
 15. IOM (2020), Migration-Related Socioeconomic Impacts of Covid-19 on Developing Countries. Retrieved July 20, 2022, from Migration-Related Socioeconomic Impacts of COVID-19 on Developing Countries | International Organization for Migration (iom.int)
 16. UNDP (2021, July 6), Socio-Economic Impact of COVID-19 on Women Migrant Workers. Retrieved July 27, 2022, from Socio-Economic Impact of COVID-19 on Women Migrant Workers | United Nations Development Programme (undp.org)